Skip to content

OBCHODNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ONLINE KURZOV

A ONLINE ŠTÚDIA

1. Všeobecné ustanovenia

1.1         Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky využívania služby, ktorá je ponúkaná na webovej stránke www.barboramlcochova.sk (ďalej len „webová stránka“). Obsahom tejto webovej stránky sú online tanečné, cvičebné a jogové hodiny a kurzy – videá (ďalej „služba“), podľa ktorých môže užívateľ tancovať a cvičiť kdekoľvek, ak má prístup na internet a zariadenie, na ktorom si môže videá spustiť.

Ukážky videí sú dostupné na webovej stránke.

1.2         Webovú stránku prevádzkuje Bc. Barbora Mlčochová, IČO: 50105353, DIČ: 1120477215 so sídlom Federátov 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, registrácia OU-PO-OZPI-2015/052978-2, č. živnostenského registra 750-45831, telefónne číslo: +421 903 625 316, e-mail: barbora@barboramlcochova.sk (ďalej len „poskytovateľ – predávajúci“).

1.3       Užívateľom – kupujúcim sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá na webovej stránke objedná vybranú službu a zaplatí za ňu.

1.4        Registráciou na webovej stránke a zaplatením vybranej služby vznikne zmluvný vzťah medzi užívateľom a poskytovateľom, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky.

2. Objednávka

2.1         Užívateľ – kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tzn. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služby.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.barboramlcochova.sk spoločnosti Bc. Barbora Mlčochová a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu, ktorý vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.

3. Využívanie služby

3.1         Zaplatením vybranej služby vznikne užívateľovi užívateľský účet, prostredníctvom ktorého bude mať zabezpečený prístup k službe (ďalej len „užívateľský účet“) po dobu trvania zaplatenej služby. Doklad o zaplatení, ako aj prístupové údaje do užívateľského účtu sú užívateľovi odoslané e-mailom – v prípade platby platobnou kartou ihneď, v prípade platby prevodom po prijatí platby na účet poskytovateľa. Týmto okamihom je zmluva uzavretá. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, až kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad z dôvodu zrušenia užívateľského účtu.

3.2         Užívateľ mladší ako 18 rokov vyplnením registračného formulára a zaplatením vybranej služby potvrdzuje, že tak koná so súhlasom svojho zákonného zástupcu, napríklad rodiča.

3.3         Služba je prístupná cez webové prehliadače, ako napríklad Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari, Opera s nainštalovaným pluginom Flash player. K plnému využívaniu služby je potrebné mať osobný počítač, prípadne tablet, alebo mobilný telefón (smartfón), ktorý obsahuje internetový prehliadač a umožňuje prehliadanie videí.

3.4         Členstvo v online štúdiu – Prístup k tanečným, spevňovacím a jogovým video-lekciám na báze mesačného predplatného. Cena za mesačné členstvo je 14,99 €. Po zaplatení poplatku za mesačné členstvo bude užívateľovi vygenerovaný prístup do online štúdia na 30 dní a zároveň aktivovaná služba opakovanej platby. V prípade platby kartou je poplatok na každých ďalších 30 dní automaticky sťahovaný z platobnej karty užívateľa. V prípade nezáujmu o členstvo na ďalšie obdobie je potrebné poslať e-mail na podpora@barboramlcochova.sk aspoň 3 dni pred vypršaním mesačného členstva. Ak užívateľ požiada o zrušenie členstva po tom, čo mu bol poplatok 14,99 € stiahnutý z platobnej karty alebo po tom, čo uhradil poplatok 14,99 € prevodom na účet, nebude mať nárok na vrátenie tohto poplatku a poplatok mu nebude vrátený.

3.5      V prípade, že si užívateľ zakúpil Mesačné členstvo za zvýhodnenú cenu pri kúpe inej služby (online kurz), táto zvýhodnená cena platí na prvých 30 dní členstva. Po uplynutí tohto obdobia bude platba za ďalších 30 dní v plnej výške, a to 14,99 €. V prípade, že užívateľ nemá záujem o ďalšie obdobie, platia rovnaké podmienky, ako v bode 3.4. Je potrebné poslať e-mail na podpora@barboramlcochova.sk aspoň 3 dni pred uplynutím mesačného členstva. Ak užívateľ požiada o zrušenie členstva po tom, čo mu bol poplatok 14,99 € stiahnutý z platobnej karty alebo po tom, čo uhradil poplatok 14,99 € prevodom na účet, nebude mať nárok na vrátenie tohto poplatku a poplatok mu nebude vrátený.

4. Cena

4.1        Všetky uvedené ceny jednotlivých služieb sú konečné a bez DPH. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.

5. Platobné podmienky

5.1         Za službu predávanú na tejto webovej stránke je užívateľ povinný zaplatiť poplatok, ktorý je uvedený pri popise jednotlivých služieb.

5.2         Za službu je možné zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • Platba vopred platobnou kartou Visa alebo MasterCard prostredníctvom služby Comgate,
  • prevodom na účet.

6. Reklamačné podmienky

6.1         V prípade, že užívateľ zistí, že ním zaplatená služba nie je plne funkčná, napríklad nie je dostupná alebo videá sú v zlej kvalite, bude postupovať nasledovne:

  • skontrolovať pripojenie na internet a jeho rýchlosť,
  • ak po tejto kontrole je u užívateľa všetko v poriadku a problém pretrváva ďalej, uplatní reklamáciu zaslaním e-mailu na podpora@barboramlcochova.sk, v ktorom vysvetlí, v čom spočíva problém,
  • na užívateľov e-mail poskytovateľ čo najskôr pošle potvrdenie prijatia reklamácie,
  • reklamácia bude vybavená podľa závažnosti problému, v jednoduchších prípadoch do 3 dní, v náročnejších do 30 dní v zmysle platných zákonov,
  • cieľom poskytovateľa je spokojnosť užívateľa, a preto bude reklamácia užívateľa vybavená k jeho spokojnosti čo najskôr,
  • počas procesu vybavovania reklamácie bude poskytovateľ s užívateľom v priamom kontakte.

7. Zrušenie užívateľského účtu

7.1         Užívateľský účet môže užívateľ kedykoľvek zrušiť tak, že napíše e-mail na podpora@barboramlcochova.sk.

8. Osobitné ustanovenia o právach duševného vlastníctva

8.1         Webová stránka a všetky informácie a materiály publikované na nej môžu byť chránené autorským právom. Názvy a označenia, napríklad služieb môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov. Použitie obsahu a informácií publikovaných na webovej stránke je možné len s predchádzajúcim písomným (nie elektronickým) súhlasom poskytovateľa. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin.

9. Ochrana osobných údajov

9.1         S informáciami, ako poskytovateľ spracováva osobné údaje užívateľa a ako používa cookies, sa prosím oboznámte na tomto odkaze: https://www.barboramlcochova.sk/ochrana-osobnych-udajov/

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1     Ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu.

10.2            Ak sme na Vašu žiadosť o nápravu odpovedali zamietavo alebo na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10.3            Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína Vašim návrhom, ktorý je možno podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10.4            Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk).

10.5             V prípade cezhraničného sporu máte právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie Vášho sporu.

10.6            Máte tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré môžete začať on-line prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (ec.europa.eu/consumers/odr).

11. Záverečné ustanovenia

11.1         Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto obchodné podmienky podľa vlastného uváženia. Na ich zmenu je povinný užívateľov vhodným spôsobom vopred upozorniť, predovšetkým na webovej stránke www.barboramlcochova.sk. Pokračovaním v používaní webovej stránky alebo uskutočnením ďalšej platby užívateľ prejavuje súhlas s novým znením. V prípade, ak s novým znením nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť do 15 dní od vykonania zmeny v obchodných podmienkach. 

11.2         V prípade, ak sa užívateľ dopustí konania, ktoré je v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, resp. s právnym poriadkom SR, je poskytovateľ oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť s ním zmluvu a zrušiť jeho registráciu. V tomto prípade zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom skončí doručením oznámenia užívateľovi. Tým nie je dotknuté právo poskytovateľa na náhradu škody, ktorú užívateľ týmto svojím protiprávnym konaním spôsobil.

11.3         Užívateľ je oprávnený ukončiť zmluvu s poskytovateľom výpoveďou, resp. požiadaním o zrušenie užívateľského účtu. V tomto prípade zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom skončí okamihom, kedy je prejav vôle k ukončeniu zmluvy doručený poskytovateľovi.

11.4         V prípade ukončenia zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, pri zrušení užívateľského účtu užívateľa alebo po zablokovaní jeho účtu, má poskytovateľ aj naďalej právo udržiavať a používať užívateľom poskytnutý obsah všetkých jeho záznamov, informácií a údajov, ktoré užívateľ počas využívania webovej stránky pridal, uložil, zverejnil alebo iným spôsobom poskytol na portál, a to na časovo neobmedzenú dobu.

11.5         Všetky právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi poskytovateľom a užívateľom sa zaväzujú zmluvné strany riešiť najmä vzájomnou dohodou. V prípade, ak sa dohoda nedosiahne, oprávnená strana sa môže obrátiť so svojim nárokom na miestne príslušný súd Slovenskej republiky. 

11.6         Tieto obchodné podmienky sú dostupné na tomto odkaze: http://www.barboramlcochova.sk/obchodne-podmienky/

12. Odvolanie

12.1         Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotný stav užívateľa a tiež nie je zodpovedný za zranenie, ktoré si užívateľ cvičením podľa videí na www.barboramlcochova.sk vlastným pričinením spôsobí. Ak si nie ste istí svojím zdravotným stavom, odporúčame poradiť sa so svojím lekárom alebo trénerom. Všetok obsah a informácie zverejnené na tejto webovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné.

OBCHODNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA KURZOV V PREŠOVE

1. Všeobecné informácie

Kurzy sú vedené certifikovanou lektorkou s akreditáciou Ministerstva školstva SR.
Bc. Barbora Mlčochová
Federátov 9, 080 01 Prešov
IČO: 50105353, DIČ: 1120477215 (ďalej len “poskytovateľ”) je poskytovateľom služieb v oblasti tanečného vzdelávania pre verejnosť.

2. Prihlásenie sa do kurzu

Zákazník sa prihlási do kurzu vyplnením prihlášky na stránke. Prihlásenie sa do kurzu je záväzné. Odhlásenie z kurzu je potrebné uskutočniť telefonicky alebo e-mailom najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu.

3. Platba za kurz

Ak sa zákazník rozhodne navštevovať tanečný kurz, je povinný uhradiť danú cenu kurzu. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet poskytovateľa alebo úhrada v hotovosti. V prípade väčšieho počtu záujemcov ako by sa dalo predpokladať majú prednosť tí, ktorí zaplatili skôr.
Číslo účtu pre bankový prevod: SK23 8330 0000 0025 0091 1782, FIO Banka – do poznámky: názov kurzu a Vaše meno a priezvisko.

4. Storno

Kurzy:
Stornovať kurz je možné najneskôr 3 dni pred jeho začatím. Stornovaním kurzu neskôr ako 3 dni pred začatím kurzu účtujeme storno poplatok vo výške 20 % z ceny kurzu.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch:
– zmena tanečnej sály,
– zastúpenie lektora v odôvodnených prípadoch,
– zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách.
V prípade zmien budú účastníci kurzu informovaní e-mailom alebo telefonicky a v prípade zrušenia hodiny bude zákazníkom poskytnutý náhradný termín. Náhradný termín bude dohodnutý po komunikácii s lektorom a zákazníci budú o náhradnom termíne vopred informovaní.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz s počtom zákazníkov nižším ako 6 a ponúknuť zákazníkovi možnosť navštevovať niektorý iný kurz.
V prípade zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa vzniká zákazníkovi nárok na vrátenie zaplatenej sumy za kurz. Po dohode so zákazníkom bude táto suma vrátená v hotovosti alebo prevedená na jeho účet do 7 pracovných dní.

V prípade, že zákazník nie je schopný absolvovať celý kurz z vážnych zdravotných dôvodov, má nárok na:
– presun platby za neabsolvované hodiny do ďalšieho obdobia,
– prevedenie zakúpeného kurzu na inú osobu na základe potvrdeného splnomocnenia.

Ak zákazník požaduje presunutie platby za neabsolvované hodiny kurzu do ďalšieho obdobia alebo prevedenie zakúpeného kurzu na inú osobu na základe potvrdeného splnomocnenia musí o presun platby požiadať písomne (e-mailom).
K žiadosti o presun platby je potrebné priložiť fotokópiu lekárskeho potvrdenia (v prípade presunutia kurzu na inú osobu aj potvrdené splnomocnenie). Žiadosť bude posúdená poskytovateľom a následne bude zákazník oboznámený emailom.

Do ďalšieho obdobia sa po schválení žiadosti poskytovateľom presúva iba kredit v počte hodín, ktoré si zákazník pôvodne predplatil od dátumu doručenia žiadosti poskytovateľovi.

Vo výnimočných prípadoch, kedy vyššie uvedené prípady kompenzácie zo strany poskytovateľa sú pre zákazníka absolútne nevyhovujúce a zákazník bude požadovať vrátenie platby za kurz (v prípade vážnych zdravotných problémov), bude jeho písomná žiadosť individuálne posúdená poskytovateľom. V prípade odsúhlasenia vrátenia platby, budú absolvované hodiny do doručenia žiadosti poskytovateľovi odrátané z celkovej sumy za kurz.

Vrátenie celkovej platby po začatí kurzu nie je možné okrem vyššie uvedených výnimočných prípadov posudzovaných individuálne alebo v prípade zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa.

5. Sviatky a školské prázdniny

V prípade sviatkov a školských prázdnin bude dohodnutý náhradný termín vynechanej tanečnej hodiny.

6. Dotazy

Zákazník môže akékoľvek svoje dotazy a podnety nahlásiť poskytovateľovi e-mailom na adresu tanec@barboramlcochova.sk . Na každý dotaz a podnet dostane zákazník odpoveď.

7. Ochrana osobných údajov

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Zákazník vyplnením súhlasu so spracovaním osobných údajov prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré poskytol, za účelom evidencie zákazníkov poskytovateľa a taktiež pre marketingové účely poskytovateľa.

Obchodné podmienky sú platné od 21.5.2018.