Skip to content

OBCHODNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ONLINE SLUŽIEB

Zámerom týchto podmienok je:

 • priviesť vás k tomu, aby ste sa zastavili a pozorne si tieto podmienky prečítali pred tým, než sa rozhodnete zakúpiť službu,
 • aby ste prevzali zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo prehliadnutia, ktoré môžete potenciálne urobiť počas nákupu služby,
 • zredukovať administratívny čas, ktorý je potrebný na riešenie a vyriešenie chýb alebo prehliadnutí pri nákupe.
Nákupom služby potvrdzujete, že ste si tieto podmienky prečítali a súhlasíte s nimi.
 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1         Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky využívania služby, ktorá je ponúkaná na webovej stránke www.barboramlcochova.sk (ďalej len „webová stránka“). Obsahom tejto webovej stránky sú online tanečné, cvičebné a jogové hodiny a kurzy – videá (ďalej „služba“), podľa ktorých môže užívateľ tancovať a cvičiť kdekoľvek, ak má prístup na internet a zariadenie, na ktorom si môže videá spustiť.

Ukážky videí sú dostupné na webovej stránke.

1.2         Webovú stránku prevádzkuje Bc. Barbora Mlčochová, IČO: 50105353, DIČ: 1120477215 so sídlom Federátov 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, registrácia OU-PO-OZPI-2015/052978-2, č. živnostenského registra 750-45831, telefónne číslo: +421 903 625 316, e-mail: barbora@barboramlcochova.sk (ďalej len „poskytovateľ – predávajúci“).

1.3       Užívateľom – kupujúcim sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá na webovej stránke objedná vybranú službu a zaplatí za ňu.

1.4        Registráciou na webovej stránke a zaplatením vybranej služby vznikne zmluvný vzťah medzi užívateľom a poskytovateľom, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky.

2. Objednávka

2.1         Užívateľ – kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tzn. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služby.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.barboramlcochova.sk spoločnosti Bc. Barbora Mlčochová a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu, ktorý vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.

3. Využívanie služby

3.1         Zaplatením vybranej služby vznikne užívateľovi užívateľský účet, prostredníctvom ktorého bude mať zabezpečený prístup k službe (ďalej len „užívateľský účet“) po dobu trvania zaplatenej služby. Doklad o zaplatení, ako aj prístupové údaje do užívateľského účtu sú užívateľovi odoslané e-mailom – v prípade platby platobnou kartou ihneď, v prípade platby prevodom na účet po prijatí platby na účet poskytovateľa. Týmto okamihom je zmluva uzavretá. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, až kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad z dôvodu zrušenia užívateľského účtu.

3.2         Užívateľ mladší ako 18 rokov vyplnením registračného formulára a zaplatením vybranej služby potvrdzuje, že tak koná so súhlasom svojho zákonného zástupcu, napríklad rodiča.

3.3         Služba je prístupná cez webové prehliadače, ako napríklad Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari, Opera s nainštalovaným pluginom Flash player. K plnému využívaniu služby je potrebné mať osobný počítač, prípadne tablet, alebo mobilný telefón (smartfón), ktorý obsahuje internetový prehliadač a umožňuje prehliadanie videí.

3.4         Členstvo –  Prístup k tanečným, spevňovacím a jogovým video-lekciám na báze mesačného, polročného a ročného predplatného. 

Mesačné členstvo – prístup k video-lekciám po dobu 30 dní. Polročné členstvo – prístup k video-lekciám po dobu 180 dní. Ročné členstvo – prístup k video-lekciám po dobu 365 dní.

Po zaplatení poplatku bude užívateľovi vygenerovaný prístup členskej sekcie a zároveň aktivovaná služba opakovanej platby. V prípade platby kartou je poplatok na ďalšie obdobie (po uplynutí predplateného obdobia) automaticky sťahovaný z platobnej karty užívateľa. 

V prípade nezáujmu o členstvo na ďalšie obdobie je potrebné, aby užívateľ pozastavil svoje členstvo v členskej sekcii pred uplynutím predplateného obdobia (pred začiatkom nového obdobia). Postup, ako to urobiť, dostane užívateľ e-mailom pri svojom prvom nákupe členstva. 

Užívateľ dostane od poskytovateľa e-mailovú pripomienku 5 dní pred začatím nového obdobia, aby mal čas svoje členstvo pozastaviť alebo zrušiť v prípade, že to bude chcieť urobiť.

Ak užívateľ pozastaví alebo zruší svoje členstvo po tom, čo začne nové obdobie, nebude mať nárok na vrátenie poplatku za nové obdobie a poplatok mu nebude vrátený.

3.5      V prípade, že si užívateľ zakúpil členstvo za zvýhodnenú cenu pri kúpe inej služby (online kurz), táto zvýhodnená cena platí na prvých 30 dní členstva, ak popis pri inej službe (online kurz) nehovorí inak. Po uplynutí tohto obdobia bude platba za ďalších 30 dní v plnej výške. V prípade, že užívateľ nemá záujem o ďalšie obdobie, platia rovnaké podmienky, ako v bode 3.4. 

4. Cena

4.1        Všetky uvedené ceny jednotlivých služieb sú konečné a bez DPH. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.

5. Platobné podmienky

5.1         Za službu predávanú na tejto webovej stránke je užívateľ povinný zaplatiť poplatok, ktorý je uvedený pri popise jednotlivých služieb.

5.2         Za službu je možné zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Platba vopred platobnou kartou Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro,
 • prevodom na účet prostredníctvom platobných tlačidiel.

5.3       Proces platby bankovým prevodom prostredníctvom platobných tlačidiel: 

 1. Zo zoznamu bánk si zákazník vyberie svoju banku.
 2. Po výbere banky má zákazník možnosť možnosť zaplatiť platbu prostredníctvom QR kódu, alebo je presmerovaný do internetového bankovníctva.
 3. Po kliknutí na „Zaplatiť v internetovom bankovníctve“ je zákazník presmerovaný do online bankovníctva vybranej banky. 
 4. Po prihlásení do online bankovníctva sa mu zobrazí predvyplnený platobný príkaz. V tomto príkaze nemá zákazník možnosť meniť čiastku, variabilný symbol ani banku príjemcu.
 5. Po zaplatení dôjde k presmerovaniu zákazníka späť do e-shopu.

5.4      Proces platby štandardným bankovým prevodom:

 1. Pokiaľ zákazník nenájde svoju banku medzi online bankovými prevodmi, zvolí metódu ostatnej banky.
 2. Potom sa mu zobrazia platobné údaje k platbe ako číslo účtu protistrany, čiastka a variabilný symbol.
 3. Zákazník sa prihlási do svojho internetového bankovníctva. Tu zadá údaje, ktoré zobrazila platobná brána.
 4. V prípade, že zákazníkov mobil podporuje čítanie QR kódov, môže zákazník zaplatiť pomocou QR platby.
 5. Po zadaní údajov k platbe alebo ich načítanie cez QR kód je možné platbu potvrdiť.
 6. Po zaplatení dôjde k presmerovaniu zákazníka späť do e-shopu
5.5      Poskytovateľom platobnej brány je spoločnosť Comgate Payments a.s. (www.comgate.cz/cz/platebni-brana). Kontaktné údaje: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
 

6. Reklamačné podmienky

6.1         V prípade, že užívateľ zistí, že ním zaplatená služba nie je plne funkčná, napríklad nie je dostupná alebo videá sú v zlej kvalite, bude postupovať nasledovne:

 • skontrolovať pripojenie na internet a jeho rýchlosť,
 • ak po tejto kontrole je u užívateľa všetko v poriadku a problém pretrváva ďalej, uplatní reklamáciu zaslaním e-mailu na podpora@barboramlcochova.sk, v ktorom vysvetlí, v čom spočíva problém,
 • na užívateľov e-mail poskytovateľ čo najskôr pošle potvrdenie prijatia reklamácie,
 • reklamácia bude vybavená podľa závažnosti problému, v jednoduchších prípadoch do 3 dní, v náročnejších do 30 dní v zmysle platných zákonov,
 • cieľom poskytovateľa je spokojnosť užívateľa, a preto bude reklamácia užívateľa vybavená k jeho spokojnosti čo najskôr,
 • počas procesu vybavovania reklamácie bude poskytovateľ s užívateľom v priamom kontakte.

7. Zrušenie užívateľského účtu

7.1         Užívateľský účet môže užívateľ kedykoľvek zrušiť v členskej sekcii po prihlásení.

8. Osobitné ustanovenia o právach duševného vlastníctva

8.1         Webová stránka a všetky informácie a materiály publikované na nej môžu byť chránené autorským právom. Názvy a označenia, napríklad služieb môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov. Použitie obsahu a informácií publikovaných na webovej stránke je možné len s predchádzajúcim písomným (nie elektronickým) súhlasom poskytovateľa. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin.

9. Ochrana osobných údajov

9.1         S informáciami, ako poskytovateľ spracováva osobné údaje užívateľa a ako používa cookies, sa prosím oboznámte na tomto odkaze: https://www.barboramlcochova.sk/ochrana-osobnych-udajov/

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1     Ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu.

10.2            Ak sme na Vašu žiadosť o nápravu odpovedali zamietavo alebo na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10.3            Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína Vašim návrhom, ktorý je možno podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10.4            Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk).

10.5             V prípade cezhraničného sporu máte právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie Vášho sporu.

10.6            Máte tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré môžete začať on-line prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (ec.europa.eu/consumers/odr).

11. Záverečné ustanovenia

11.1         Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto obchodné podmienky podľa vlastného uváženia. Na ich zmenu je povinný užívateľov vhodným spôsobom vopred upozorniť, predovšetkým na webovej stránke www.barboramlcochova.sk. Pokračovaním v používaní webovej stránky alebo uskutočnením ďalšej platby užívateľ prejavuje súhlas s novým znením. V prípade, ak s novým znením nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť do 15 dní od vykonania zmeny v obchodných podmienkach. 

11.2         V prípade, ak sa užívateľ dopustí konania, ktoré je v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, resp. s právnym poriadkom SR, je poskytovateľ oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť s ním zmluvu a zrušiť jeho registráciu. V tomto prípade zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom skončí doručením oznámenia užívateľovi. Tým nie je dotknuté právo poskytovateľa na náhradu škody, ktorú užívateľ týmto svojím protiprávnym konaním spôsobil.

11.3         Užívateľ je oprávnený ukončiť zmluvu s poskytovateľom výpoveďou, resp. požiadaním o zrušenie užívateľského účtu. V tomto prípade zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom skončí okamihom, kedy je prejav vôle k ukončeniu zmluvy doručený poskytovateľovi.

11.4         V prípade ukončenia zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, pri zrušení užívateľského účtu užívateľa alebo po zablokovaní jeho účtu, má poskytovateľ aj naďalej právo udržiavať a používať užívateľom poskytnutý obsah všetkých jeho záznamov, informácií a údajov, ktoré užívateľ počas využívania webovej stránky pridal, uložil, zverejnil alebo iným spôsobom poskytol na portál, a to na časovo neobmedzenú dobu.

11.5         Všetky právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi poskytovateľom a užívateľom sa zaväzujú zmluvné strany riešiť najmä vzájomnou dohodou. V prípade, ak sa dohoda nedosiahne, oprávnená strana sa môže obrátiť so svojim nárokom na miestne príslušný súd Slovenskej republiky. 

11.6         Tieto obchodné podmienky sú dostupné na tomto odkaze: http://www.barboramlcochova.sk/obchodne-podmienky/

12. Odvolanie

12.1         Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotný stav užívateľa a tiež nie je zodpovedný za zranenie, ktoré si užívateľ cvičením podľa videí na www.barboramlcochova.sk vlastným pričinením spôsobí. Ak si užívateľ nie je istý svojím zdravotným stavom, odporúčame poradiť sa so svojím lekárom. Všetok obsah a informácie zverejnené na tejto webovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné.

Platobná brána Comgate
Mastercard
Visa
© Barbora Mlčochová 2023
Všetky práva vyhradené.