Skip to content

OBCHODNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE OSOBNÝCH KURZOV A HODÍN

Zámerom týchto podmienok je:

  • priviesť vás k tomu, aby ste sa zastavili a pozorne si tieto podmienky prečítali pred tým, než sa rozhodnete prihlásiť sa na kurz/hodinu,
  • aby ste prevzali zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo prehliadnutia, ktoré môžete potenciálne urobiť počas prihlásenia sa na kurz/hodinu,
  • zredukovať administratívny čas, ktorý je potrebný na riešenie a vyriešenie týchto chýb alebo prehliadnutí.

Prihlásením sa na kurz alebo jednorázovú hodinu potvrdzujete, že ste si tieto podmienky prečítali a súhlasíte s nimi.

1. Všeobecné informácie

Kurzy sú vedené certifikovanou lektorkou s akreditáciou Ministerstva školstva SR.
Bc. Barbora Mlčochová
Federátov 9, 080 01 Prešov
IČO: 50105353, DIČ: 1120477215 (ďalej len “poskytovateľ”) je poskytovateľom služieb v oblasti tanečného vzdelávania pre verejnosť.

2. Prihlásenie sa na kurz a hodinu

Zákazník sa prihlási na kurz alebo hodinu vyplnením elektronickej prihlášky na stránke. Prihlásenie sa na kurz alebo hodinu je záväzné. 

3. Platba za kurz a hodinu

3.1 Ak sa zákazník rozhodne navštevovať tanečný alebo pohybový kurz/hodinu, je povinný uhradiť danú cenu kurzu/hodiny v plnej výške pred jeho/jej začiatkom. Týmto bude mať zákazník rezervované svoje miesto.

Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet poskytovateľa. Číslo účtu pre bankový prevod: SK23 8330 0000 0025 0091 1782, FIO Banka – do poznámky: názov kurzu a Vaše meno a priezvisko.

3.2 Kapacita kurzov je obmedzená a prednosť majú zákazníci, ktorí zaplatili skôr, než ostatní. Účastníkovi, ktorý nebude mať uhradené kurzovné pred samotným začiatkom kurzu resp. túto skutočnosť nebude vedieť preukázať pri nástupe do kurzu, nebude umožnené zúčastniť sa hodiny.

4. Storno a vymeškané hodiny v rámci kurzu

4.1 Stornovať kurz zo strany zákazníka je možné najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom telefonicky, SMS alebo e-mailom (na iné spôsoby komunikácie poskytovateľ nemusí reagovať). V tom prípade bude zákazníkovi vrátená plná suma kurzu.

4.2 V prípade storna neskôr ako 7 dní pred začiatkom kurzu zákazník nemá právo na vrátenie zaplatenej sumy za kurz.

4.3 Neúčasťou zákazníka na hodine nie je možné dostať finančnú kompenzáciu.

4.4 Vymeškávanie hodín zákazníkom nie je dôvodom na pomerné zníženie ceny kurzu alebo vrátenie časti poplatku.

4.5 Vymeškané hodiny zákazníkom nie je možné prenášať do iného obdobia. Môže za seba nájsť náhradníka a peniaze si s ním vysporiadať.

4.6 Zákazník má právo na nahradenie jednej vymeškanej hodiny v rámci aktuálne prebiehajúcich kurzov – týka sa iba tanečných kurzov Dance Body Tone a Bachata.

Ak je zákazník prihlásený na kurz Dance Body Tone 1x týždenne, môže si hodinu po dohode s lektorom nahradiť v druhom termíne za predpokladu, že na hodine je voľné miesto.

Ak je zákazník prihlásený na kurz Dance Body Tone 2x týždenne, môže si hodinu nahradiť po dohode s lektorom na prvej hodine kurzu Bachata pre začiatočníčky v ďalšom období.

Iné náhrady nie sú možné.

4.7 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch:
– zmena tanečnej sály,
– zastúpenie lektora v odôvodnených prípadoch,
– zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách.
V prípade zmien budú účastníci kurzu informovaní e-mailom alebo telefonicky a v prípade zrušenia hodiny bude zákazníkom poskytnutý náhradný termín. Náhradný termín bude dohodnutý po komunikácii s lektorom a zákazníci budú o náhradnom termíne vopred informovaní.

4.8 Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz s počtom zákazníkov nižším ako 6 (v prípade jogy nižším ako 2) a ponúknuť zákazníkovi možnosť navštevovať niektorý z iných kurzov. 

4.9 V prípade zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa vzniká zákazníkovi nárok na vrátenie zaplatenej sumy za kurz. Po dohode so zákazníkom bude táto suma vrátená v hotovosti alebo prevedená na jeho účet do 7 pracovných dní.

Vrátenie celkovej platby po začatí kurzu nie je možné okrem vyššie uvedených výnimočných prípadov posudzovaných individuálne alebo v prípade zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa.

5. Sviatky a školské prázdniny

V prípade sviatkov a školských prázdnin bude dohodnutý náhradný termín vynechanej hodiny.

6. Dotazy

Zákazník môže akékoľvek svoje dotazy a podnety nahlásiť poskytovateľovi e-mailom na adresu tanec@barboramlcochova.sk . Na každý dotaz a podnet dostane zákazník odpoveď.

7. Ochrana osobných údajov

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Zákazník vyplnením súhlasu so spracovaním osobných údajov prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré poskytol, za účelom evidencie zákazníkov poskytovateľa a taktiež pre marketingové účely poskytovateľa.

8. Odvolanie

8.1         Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotný stav zákazníka a tiež nie je zodpovedný za zranenie, ktoré si užívateľ tancovaním alebo cvičením v priebehu kurzu alebo hodiny vlastným pričinením spôsobí. Ak si zákazník nie je istý svojím zdravotným stavom, odporúčame poradiť sa so svojím lekárom. Všetok obsah a informácie zverejnené na tejto webovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné.

Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2023.

Platobná brána Comgate
Mastercard
Visa
© Barbora Mlčochová 2023
Všetky práva vyhradené.